Akademicki Zespół Szkół - Akademicki Zespół Szkół

Organizacja szkoły

 1. Organizacja roku szkolnego jest zgodna z organizacja roku szkolnego szkół publicznych.
 2. Szkoła pracuje systemem jednozmianowym pięć dni w tygodniu.
 3. Lekcje odbywają się w blokach 90 minutowych.
 4. Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyklasowych.
 5. Liczebność klasy nie może przekroczyć 20 uczniów.
 6. Zasady przyjęć do szkoły określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Kanclerzem WSM w Warszawie.
 7. O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor szkoły.
 8. W szkole obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Zakaz dotyczy uczniów, pracowników szkoły, rodziców i innych osób przebywających na terenie szkoły.
 9. Każda nieobecność ucznia w szkole wymaga usprawiedliwienia przez rodziców (opiekunów).
 10. Wzajemne zobowią zania szkoły i rodziców (opiekunów) ucznia określa umowa zawierana pomiędzy szkołą, reprezentowaną przez dyrektora szkoły, a rodzicami (opiekunami) ucznia. Umowa zawierana jest 1 września na okres jednego roku szkolnego. Niepodpisanie umowy na dany rok szkolny przez jedną ze stron oznacza, iż uczeń nie może kontynuować nauki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie i jest
  obowiązany zmienić szkołę. Umowa nie może zostać podpisana na kolejny rok sz
  kolny w przypadku ucznia powtarzającego klasę nie z przyczyn zdrowotnych .

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Ważne informacje
Szanowni Państwo,
Informujemy, że następują zmiany w planie lekcji.
Dotyczą jedynie poniedziałku.
Nowy plan obowiązuje od 19 listopada.